Общи условия

Общи условия приложими към договорите за целеви потребителски кредит на „Неткредит” ООД


Раздел I. Общи положения и информация


1.1. Тези Общи условия уреждат взаимоотношенията между клиентите и „Неткредит” ООД, ЕИК 201253421, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Лъчезар Станчев 3 (Литекс Тауър), ет. 10 (наричано по-долу още и „Кредитор”), във връзка с предлагането от последното на услуги и дейности, посочени по-долу, предмет на Закона за кредитните институции (ЗКИ).
1.2. Кредиторът е финансова институция по смисъла на ЗКИ. „Неткредит” ООД е вписан в регистъра на финансовите институции, воден от Българска народна банка (БНБ) под № BGR00213. Дейността по предоставяне на финансовите услуги е обект на особен надзор от БНБ, с адрес гр. София 1000, пл. „Княз Александър І” №1.
1.3. Кредиторът осъществява като основна дейност предоставяне на кредити, които не са набирани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства, на клиенти - физически лица (наричани по-долу още и „Кредитополучатели”).
1.4. Общите условия съдържат информацията, която Кредиторът трябва да предостави на своите клиенти, съгласно нормативните актове, които регулират дейността му, включително информация за начините за разумно и справедливо уреждане на споровете и за основните права и задължения на „Неткредит” ООД и на клиента.
1.5. Общите условия са задължителни за клиентите. Те представляват неразделна част от договорите за предоставяне на целеви потребителски кредит, сключвани между Кредитора и неговите клиенти - физически лица. При несъответствие между разпоредбите на настоящите Общи условия и условията, заложени в конкретните договори, се прилагат разпоредбите на сключените договори. 
1.6. За да бъде разгледано заявлението на кандидат-Кредитополучателя, последният е длъжен да предостави всички изисквани от тези Общи условия и от Кредитора данни и информация.
1.7. Предоставянето на кредит подлежи на предварително одобрение от Кредитора съобразно описаните по-долу правила. Предоставянето на информация от кандидат Кредитополучателя и нейното приемане от Кредитора не задължава последния да предостави кредит на кандидата.


Раздел II. Термини и понятия


2.1. По смисъла на настоящите Общи условия (наричани по-долу също и „ОУ”):
2.1.1. Клиент е всяко физическо лице, което се ползва от услуги, предоставяни от „Неткредит” ООД;
2.1.2. Кредитополучател – всяко дееспособно физическо лице на възраст от 18 до 65 години, с постоянно местожителство в Република България, което при сключване на Договора за целеви потребителски кредит действа извън рамките на своята професионална или търговска дейност;
2.1.3. Целеви Потребителски Кредит (наричан още кредит) – определена в Договора между Страните сума пари, предоставена от Кредитора на Кредитополучателя, която последният може да използва само и единствено за целите, заложени в конкретния Договор, а именно за придобиване на описаното в Договора МПС, и следва да върне в сроковете и при условията, уговорени в настоящия Договор и Общите условия към него; 
2.1.4. Договор (наричан още и „Договор за целеви потребителски кредит или само Договор за кредит”) – утвърден от Кредитора образец на договор, съдържащ индивидуалните уговорки (срок, сума на кредита, цел и др.) между Кредитора и Кредитополучателя, направени в съответствие с условията и разпоредбите на Закона за потребителския кредит и другите приложими нормативни актове в Република България, както и изискванията на тези Общи условия; 
2.1.5. Отказ – съобщение за отказан кредит, изпратено до кандидат-Кредитополучателя чрез кратко текстово съобщение (SMS); 
2.1.6. Кандидатстване за целеви потребителски кредит (наричано още и кандидатстване за кредит или искане за отпускане на кредит) - лично волeизявление от страна на Кредитополучателя, че желае да му бъде отпуснат кредит, направено онлайн на адрес: www.autocredit.bg.
2.1.7. Оценка на кредитоспособността на кандидат- Кредитополучателя – Преди сключване на договор за кредит Кредиторът оценява кредитоспособността на Клиента въз основа на достатъчно информация, в т. ч. информация, получена от Клиента, и, ако е необходимо, извършва справка в Централния кредитен регистър или в други бази данни, използвани в Република България за оценка на кредитоспособността на потребителите. Когато след сключване на договора за целеви потребителски кредит страните постигнат съгласие да променят общия размер на кредита, кредиторът е длъжен да актуализира наличната финансова информация за кандидат-Кредитополучателя и да оцени неговата кредитоспособност преди всяко увеличение на общия размер на кредита, което превишава с 25% от вече договорения размер на кредита.
2.1.8. Решение за отпускане на кредита – решение да бъде отпуснат или да не бъде отпуснат кредит, взето от екипа на Кредитора, базирано на проверка и оценка на кредитоспособността на кандидата; 
2.1.9. Страни – Кредиторът и Кредитополучателят заедно ще бъдат наричани по-долу накратко „Страни”; 
2.1.10. Работно време – работното време на Кредитора е от 9:00 до 17:30 часа в работните дни от седмицата.
2.1.11. (Нова. с реш. на управителя от 19.07.2016) Поръчител – физическо лице, което поема задължение при условията на чл. 138 и следващите от Закона за задълженията и договорите да отговаря солидарно с Кредитополучателя за изпълнение на всички задължения на Кредитополучателя, произтичащи от договора за целеви потребителски кредит. 


Раздел III. Услуги


3.1. Предлаганата от „Неткредит” ООД финансова услуга, представлява предоставяне на целеви потребителски кредит на физически лица (Кредитополучатели) в определени размер и срок, срещу заплащане на уговорена между Страните лихва и такса ангажимент, като сумата на кредита се отпуска на Кредитополучателя в брой или по банков път.
3.2. Размерът на отпуснатия кредит се посочва в т. 5.6 по- долу.
3.3. Срокът на договора за кредит се уговаря в конкретния договор, сключен между страните, след изтичането на който Кредитополучателят дължи връщане на заетата сума, както и заплащане на уговорените между Страните лихви и други разходи.


Раздел IV. Условия и ред за кандидатстване за предоставяне на кредит


4.1. За да получи кредит, Кредитополучателят трябва да предостави пълни и верни данни относно своята самоличност като: три имена, ЕГН, адрес, данните от личната си карта, месторабота, мобилен телефонен номер и други. Клиентът е длъжен да актуализира предоставените данни в 3 (три)-дневен срок от тяхната промяна, като ги изпрати на email: info@autocredit.bg до „Неткредит” ООД.
4.2. Забранява се кандидатстването за кредит под неистинско име, чуждо или изменено собствено име, с чужда лична карта, както и предоставянето на други неверни данни. За предоставяне на невярна информация Кредитополучателят носи отговорност съгласно Наказателния кодекс, както и гражданска отговорност за причинените на Кредитора вреди. Предоставянето на невярна или непълна информация от Кредитополучателя може да бъде основание Кредиторът да откаже да предоставя кредити на кандидата.
4.3. В случай, че Кредитополучателят предостави неверни данни, в зависимост от момента на узнаване на този факт, Кредиторът има право или да откаже сключването на договор и предоставянето на кредит, или да прекрати Договора без предизвестие и да поиска предсрочно връщане на сумата на кредита, заедно с всички лихви и разходи за разглеждане на заявлението за кандидатстване, сключване на Договора и предоставянето на кредита.
4.4. (Изм. с реш. на управителя от 19.07.2016 г.) С кандидатстването за целеви потребителски кредит Кредитополучателят декларира, че доброволно предоставя личните си данни на Кредитора, дава съгласието си Кредиторът да обработва личните му данни и същевременно го упълномощава да извършва проверки във всички бази данни, поддържани от държавни органи, организации, търговски дружества и др. (включително ЦКР на БНБ, НАП, НОИ, ГД „ГРАО”) относно достоверността на представените от кандидат-Кредитополучателя данни и съответствието им с Общите условия, както и липсата на сведения за задължения в регистрите за нарушения по плащанията. С приемането на настоящите Общи условия Кредитополучателят оправомощава Кредитора да проверява пълнотата и верността на всяка предоставена информация чрез свои служители и независими изпълнители при спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни.
4.5. (Изм. с реш. на управителя от 19.07.2016 г.) С приемането на настоящите Общи условия, Кредитополучателят заявява, че: 1) икономическото му положение позволява своевременно да изпълнява задълженията си по Договора; 2) предоставил е на Кредитора цялата действителна информация за своето икономическо положение;
4.6. Кредиторът има право да изисква и допълнителни данни и информация, в случай че се усъмни в истинността или актуалността на вече предоставените от Кредитополучателя.
4.7. Кредиторът не е длъжен да обосновава пред Кредитополучателя отказа си за отпускане на кредита.
4.8. С приемането на настоящите Общи условия Кредитополучателят потвърждава, че е запознат с тях и е съгласен с всички техни разпоредби.


Раздел V. Сключване на договор и отпускане на кредита


5.1. За да се пристъпи към сключване на Договора за целеви потребителски кредит, е необходимо Кредиторът да е одобрил отпускането на кредит на Клиента и да го е информирал за това чрез изпращането на SMS или обаждане по телефона. Кредиторът обработва исканията за отпускане на кредит и одобрява отпускането на кредита в рамките на работното си време.
5.2. В случай, че Кредитополучателят е одобрен, Договорът за целеви потребителски кредит се сключва в писмена форма, на хартиен носител, в два екземпляра – по един за всяка от страните по договора.
5.3 Договорът за целеви потребителски кредит влиза в сила от момента на подписването му от двете страни.
5.4. Кредитополучателят получава екземпляр от действащите към момента на подписване Общи условия, Договора за целеви потребителски кредит и Стандартния европейски формуляр за предоставяне на информация за потребителските кредити съгласно Приложение № 2 от Закона за потребителския кредит на хартиен носител.
5.5. Кредиторът отпуска кредита на Кредитополучателя непосредствено след подписването на Договора за целеви потребителски кредит в брой или по предоставената от Кредитополучателя лична банкова сметка. 
5.6. Размерът на кредита по един договор се определя от желанието и възможностите на Кредитополучателя, но варира в следните граници: от 2000 (две хиляди) лева до 8000 (осем хиляди) лева.
5.7. На Кредитополучателя се отпуска едновременно само един кредит. За нов кредит Кредитополучателят може да кандидатства само тогава, когато напълно е изплатил взетия преди това кредит и изцяло е изпълнил по надлежния ред задълженията си по Договора.
5.8. Всички плащания по Договора се извършват в български лева. 
5.9. Независимо от посочената в Договора валута, в случай на девалвация на българския лев (BGN) и/или ако обменният му курс спрямо еврото (EUR) стане различен от 1.95583 български лева за 1 евро, то в съответствие с това се променят и уговорените в Договора размери на плащанията по такъв начин, че след промяната в обменния курс стойността на изплащаните суми в лева да е равна на стойността на сумите в евро, предвидени от Договора към момента на изплащането на сумата на кредита.
5.10. При постигнато съгласие между страните за обезпечаване на кредита, Кредитополучателят по договора за целеви потребителски кредит:
1) издава в полза на Кредитора Запис на заповед, платим на предявяване без протест и разноски, за общо дължимата сума по кредита, включваща главницата и начислената върху нея лихва съгласно раздел VI. Всяко погашение на дължима сума за главница и/или лихва по кредита се счита и за частично плащане по Записа на заповед. Кредиторът ежемесечно служебно привежда подписания Запис на заповед в съответствие с изискванията на чл. 34, ал. 2 от Закона за потребителския кредит, като отбелязва датата и размера на извършеното погашение по главница и/или лихва с указание, каква част от платената сума е главница и каква лихва върху специален алонж към Записа на заповед. След пълно погасяване на всички дължими суми по кредита Кредиторът се задължава да върне на Кредитополучателя (или унищожи, в случай че Кредитополучателят не иска връщането му) издадения Запис на заповед, като за целта Кредитополучателят се яви в офиса на Кредитора и подпише Протокол за получаването му. Записът на заповед се връща на Кредитополучателя (лично или на лице упълномощено с изрично пълномощно с нотариална заверка на подписа);
2) (Нова с реш. на управителя от 19.07.2016 г.) предоставя на „Неткредит“ ООД гаранция - поръчител. Поръчител може да бъде дееспособно физическо лице, което поема задължение да отговаря солидарно с Кредитополучателя за изпълнение на всички задължения на Кредитополучателя, произтичащи от Договор за целеви потребителски кредит при условията на чл. 138 и следващите от Закона за задълженията и договорите, като поръчителя следва да се яви лично в офиса на „Неткредит“ ООД и да предостави информация за себе си – лични данни и данни, касаещи неговата кредитоспособност. „Неткредит“ ООД не е длъжно да приеме предложеният от Кредитополучателя поръчител, а преценява неговата надеждност и платежоспособност. В тази връзка, освен личните данни на предложения поръчител, ДРУЖЕСТВОТО може да изиска и информация относно наличие на сключен трудов договор, работодател, имуществено състояние и друга подобна. 
5.11. (Изм. с реш. на управителя от 19.07.2016 г.) При непогасяване на която и да е вноска от главницата или лихвата по кредита в уговорения срок, вземането на Кредитора става предсрочно изискуемо изцяло без да се прекратява действието на договора. Изискуемостта настъпва, без да е необходимо каквото и да е волеизявление на страните. Кредиторът може да поиска издаване на Заповед за незабавно изпълнение въз основа на издадения Запис на заповед по реда на ГПК и да пристъпи към принудително събиране на вземането си, като насочи изпълнението върху цялото имущество на кредитополучателя.


Раздел VI. Такси и разходи по разглеждането на молбата за кредита и отпускане на сумата на кредита


6.1. Кредитополучателят заплаща на Кредитора такса ангажимент за приложимия фиксиран лихвен процент за целия срок на договора в размер на 4 (четири) % от стойността на отпуснатата сума. Тази такса се удържа от сумата на отпуснатия кредит преди изплащането й на Кредитополучателя.
6.2. Кредитополучателят заплаща разходите за банковите преводи за връщането на кредита, ако такива се наложат.


Раздел VII. Връщане на сумата на кредита и срок на кредита


7.1. Кредитът се издължава на месечни погасителни вноски и в съответствие с уговореното в погасителния план. Погасителните вноски стават изискуеми не по-късно от определените дати, посочени в погасителния план. 
7.2. Ако датата, на която вноската следва да се върне, е неработен ден, същата следва да се върне на следващия работен ден. 
7.3. Всички плащания се смятат за извършени от момента на постъпването им в някоя от банковите сметки на Кредитора или в неговата микросметка в системата на еPay.bg.
7.4. (Изм. с реш. на управителя от 19.07.2016 г.) За да се идентифицира Кредитополучателят при връщане на кредита и дължимата такса, същият трябва да посочи в платежното нареждане (вносната бележка) своите три имена, ЕГН и номер на Договора за кредит.


Раздел VIII. Наказателна лихва, неустойки и други разходи по просрочени плащания


8.1. (Изм. с реш. на управителя от 19.07.2016 г.) Ако Кредитополучателят е в забава за връщане на главницата по кредита и/или на лихвата, той дължи обезщетение за забава в размер на законната лихва върху просрочената сума.
8.2. При частично плащане задълженията на Кредитополучателя се погасяват в следната поредност: натрупаната наказателна лихва, ведно с допълнителните разходи, направени от Кредитора за събиране на вземанията си по Договора, ако има такива, след това натрупаните лихви и накрая главницата по кредита.
8.3. Кредиторът има право да изиска от Кредитополучателя да заплати всички разходи, свързани с ненадлежното изпълнение на Договора, като в този случай Кредитополучателят е информиран, че общата сума на тези разходи може да надхвърли размера на главницата по Договора за кредит.
8.4. Кредитополучателят приема безусловно да изплати целия кредит и произтичащите от Договора разходи за принудителното събиране на задължението, както и да обезщети Кредитора за разходите, свързани с възлагане на събирането на вземането от Кредитора на трети лица.
8.5. Кредиторът има право да изпраща на Кредитополучателя електронни съобщения, писма и да разлепя стикери, в случай че последният не изпълни което и да е от задълженията си по Договора за целеви потребителски кредит, като по този начин го уведоми за некоректното му поведение.


Раздел IX. Предсрочно погасяване и право на отказ от договора


9.1. (Изм. с реш. на управителя от 19.07.2016 г.) Кредитополучателят има право по всяко време да погаси изцяло или частично задълженията си по Договор за целеви потребителски кредит, като заплати на Кредитора обезщетение в размер на 1 (един) % от предсрочно погасената сума по кредита, когато оставащият период на договора е повече от 1 година или респективно 0,5 (нула цяло и пет) %, когато този период е по-малък от 1 година. В случай на частично предсрочно погасяване съответното намаляване на лихвата и разходите по кредита се извършва от Кредитора по писмено искане на Кредитополучателя, уточняващо избрания от последния начин на доиздължаване:
а) Кредиторът да намали крайния срок за погасяване на кредита при запазване на размера на вноските или
б) Кредиторът да намали съответно размера на погасителните вноски при запазване на крайния срок за погасяване.
В случаите на частично предсрочно погасяване страните подписват допълнително споразумение и нов погасителен план, като Кредиторът се задължава след подписване на допълнителното споразумение и да върне (или унищожи, ако Кредитополучателят не иска връщането му) издадения Запис на заповед по т. 5.10. от настоящия договор, при условие че и след като Кредитополучателят подпише нов Запис на заповед, съобразен с промените по предходната алинея, отразени в споразумението. Кредиторът не може да откаже да приеме предсрочно изпълнение на договора за кредит.
9.2 Без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, Кредитополучателят има право да се откаже от сключения договор за целеви потребителски кредит в срок 14 (четиринадесет) дни от датата на сключване на договора. Правото на отказ от сключения договор за целеви потребителски кредит се смята за упражнено, при условие че Кредитополучателят изпрати писмено, на хартиен или друг траен носител, на адрес гр. София, ул. Лъчезар Станчев 3 (Литекс Тауър), ет. 10, и/или на електронна поща: info@autocredit.bg, уведомление до Кредитора преди изтичане на посочения срок. Когато Кредитополучателят упражни правото си на отказ от договора за кредит, той връща на Кредитора главницата и заплаща лихвата, начислена за периода от датата на усвояване на средствата по кредита до датата на връщане на главницата, без неоправдано забавяне и не по-късно от 30 календарни дни, считано от изпращането на уведомлението до Кредитора за упражняване правото на отказ. Отказът на Кредитополучателя от сключения договор за кредит влиза в сила и договорът се прекратява, ако уведомлението е направено в срока и по реда на изречение първо и второ и е изпълнено условието по изречение трето.


Раздел X. Предсрочна изискуемост


10.1. Кредиторът може да изиска предсрочно погасяване на предоставения кредит, като обяви кредита за предсрочно изискуем при наличие на едно или няколко от следните обстоятелства:
10.1.1. Кредитополучателят не изплати вноска на уговорената дата съгласно Договора и погасителния план; 
10.1.2. (Отм. с реш. на управителя от 19.07.2016 г.)
10.1.3. Кредитополучателят не осигури възможност на Кредитора да осъществява контрол върху целесъобразното използване на сумата по кредита, а именно за целта, уговорена между двамата в Договора за кредит;
10.1.4. (Отм. с реш. на управителя от 19.07.2016 г.)
10.1.5. (Отм. с реш. на управителя от 19.07.2016 г.)
10.2. При настъпване на предсрочна изискуемост Кредитополучателят е длъжен незабавно да погаси всички свои задължения по Договора за кредит.
10.3. При обявяване на предсрочна изискуемост действието на погасителния план се прекратява. Задължението на Кредитополучателя от момента на настъпването на изискуемостта се състои от сумата на дължимите на Кредитора разноски, свързани с обезпечаването и събирането на кредита (до окончателното погасяване на дълга), начислените наказателни лихви (до окончателното погасяване на дълга), натрупаната до моментна на настъпване на предсрочната изискуемост лихва по кредита и неиздължения остатък от главницата, които се погасяват в посочената тук поредност. 
10.4. (Отм. с реш. на управителя от 19.07.2016 г.)
10.5. При неизпълнение на задълженията на Кредитополучателя и неплащане на дължимата сума в срок Кредиторът може да прехвърли вземането си (главница, лихва, лихва за забава и др.) на трети лица със следващите се от това правни последици.


Раздел XI. Отговорност


11.1. Кредитополучателят е длъжен да компенсира Кредитора за всички вреди, които Кредиторът е понесъл в резултат на предоставената от Кредитополучателя лъжлива, невярна или непълна информация или нарушаването на Договора за кредит. 
11.2. Кредиторът не отговаря за причинени вреди и пропуснатите ползи на Кредитополучателя, ако те са обусловени от проблеми в работата на мобилните оператори, сривове, закъснение на изпращането на текста и/или загубването на текстовото съобщение. 
11.3. Страните не носят отговорност за неизпълнението на своите задължения в случай на непреодолима сила (форсмажор). Под непреодолима сила се разбират случаите, които се явяват непредвиден фактор и на които Страните не могат да повлияят. Това са примерно природни бедствия, стачки, срив в електроснабдяването, ограничителни правни актове на правителството или органите на Европейския съюз, метежи, саботаж, въстание, война или други подобни обстоятелства, които стават причина за забавяне на изпълнението от дадената Страна на приетите по Договора задължения. Неизпълнението на задълженията вследствие на обстоятелства, предизвикани от непреодолима сила, се смята за уважително, при условие че Страната по Договора е положила всички сили за предотвратяването на такава ситуация, при което изпълнението на задълженията следва да бъде продължено веднага щом отпаднат обстоятелствата, предизвикващи непреодолимата сила.


Раздел XII. Защита на сделките и личните данни


12.1. (Изм. с реш. на управителя от 22.05.2018 г.) С попълването на формуляра за кандидатстване за кредит Кредитополучателят декларира че:
12.1.1. (Нова. с реш. на управителя от 22.05.2018 г.) е запознат с доброволния характер и условията за събиране и обработване на лични данни за целите на изпълнението на Договора за целеви потребителски кредит;
12.1.2. (Нова. с реш. на управителя от 22.05.2018 г.) е съгласен Кредиторът да предоставя информацията за финансовото му състояние и/или информация, представляваща лични данни, включително относно отношенията на Кредитополучателя с Кредитора, на други дружества/лица за целите на изпълнението на сключения Договор за целеви потребителски кредит и за целите на събиране на вземанията на Кредитора към тях в случаите на неизпълнение по същия договор;
12.2. Със сключването на Договор за целеви потребителски кредит Кредитополучателят декларира, че:
12.2.1. (Изм. с реш. на управителя от 22.05.2018 г.) Кредиторът го е уведомил за правата му по Закона за защита на личните данни и му е предоставил информация по ЗЗЛД;
12.2.2. (Изм. с реш. на управителя от 22.05.2018 г.) е съгласен Кредиторът по своя преценка да изпраща на посочените в заявлението за кандидатстване за кредит адрес на електронната поща, мобилен телефонен номер, настоящ/постоянен адрес съобщения за дължими плащания по кредита, размер и дата на плащане на задълженията, друга информация относно кредита;
12.2.3. се съгласява Кредиторът да предоставя личните му данни на трети лица – цесионери; кредитни бюра; лица, на които е възложено събирането на дълга и др.;
12.2.4. (Изм. с реш. на управителя от 22.05.2018 г.) се съгласява Кредиторът да извършва проверка на предоставените от него лични данни във всички бази данни, поддържани от държавни органи, организации, търговски дружества и др. (вкл. ЦКР на БНБ, НАП, НОИ, ГД „ГРАО”), като с цел извършване на необходимата проверка разкрива пред такива трети лица личните данни на Кредитополучателя, предоставени на ДРУЖЕСТВОТО при подаването на искането за кредит и при подписване на съответния Договор за потребителски кредит, или получени или събрани от ДРУЖЕСТВОТО по друг законен начин;
12.2.5. (Изм. с реш. на управителя от 22.05.2018 г.) е уведомен, че има право на достъп до отнасящите се до него лични данни, включително: да изисква потвърждение от администратора на лични данни за това, дали отнасящите се до него данни се обработват, информация за целите на това обработване, за категориите данни, които се обработват, както и за получателите или категориите получатели, на които данните се разкриват; да поиска от администратора на личните му данни заличаване или, коригиране или блокиране на личните си данни;, обработването на които не отговаря на изискванията на ЗЗЛД, както и уведомяване на третите лица, на които са били разкрити личните му данни за всяко заличаване, коригиране или блокиране, с изключение на случаите, когато това е невъзможно или е свързано с прекомерни усилия; .
12.2.6. (Отм. с реш. на управителя от 22.05.2018 г.): 
12.2.7. (Нова. с реш. на управителя от 22.05.2018 г.) е уведомен, че срокът, за който Кредиторът ще съхранява, обработва и използва предоставените от него лични данни се определя на 5 /пет/ години, считано от подаването на заявлението за кандидатстване за кредит;.
12.2. 8. (Нова. с реш. на управителя от 22.05.2018 г. ) е съгласен Кредиторът, в качеството си на администратор на лични данни, да съхранява, обработва и използва всички предоставени от него лични данни (както и впоследствие предоставените) за изброените по-горе цели и срокове (включително за случаите, в които между страните не е налице действащ договор за потребителски кредит); да проверява тяхната достоверност и актуалност посредством телефонни проверки, допитвания до банки и небанкови финансови институции, специализирани организации, кредитни бюра и регистри, работодатели и др. съгласно приложимото законодателство;
12.2. 9.(Нова. с реш. на управителя от 22.05.2018 г. ) е запознат с данните, които идентифицират ДРУЖЕСТВОТО като администратор, които данни са подробно описани в индивидуалния договор;
12.2. 10.(Нова. с реш. на управителя от 22.05.2018 г. ) е уведомен, че за попълнените и предоставените от него неверни данни носи наказателна отговорност по чл. 313 от НК;
12.2.11. (Нова с реш. на управителя от 22.05.2018 г.) е запознат, че Политиката за защита на личните данни, публикувана на уебсайта на ДРУЖЕСТВОТО, съдържа допълнителна детайлна уредба на целите на обработване на лични данни от страна на ДРУЖЕСТВОТО, както и подробна информация относно правата на субектите на лични данни.
12.3. Предоставянето на личните му данни има изцяло доброволен характер. Отказът за предоставянето на лични данни е основание за Кредитора да откаже да сключи договор.
12.4. (Отм. с реш. на управителя от 22.05.2018 г.)


Раздел XIII. Допълнителни разпоредби


13.1. Всички уведомления и изявления по сключен Договор за целеви потребителски кредит трябва да бъдат направени в писмена форма и ще се считат получени, ако по факс, имейл, чрез лично доставяне или чрез изпращане по пощата с обратна разписка, достигнат до адресите на Кредитополучателя, посочени при сключване на Договора. В случай, че Кредитополучателят промени адреса си, той е длъжен да уведоми Кредитора, като посочи новия си адрес, а до получаването на такова уведомление, всички съобщения, достигнали до стария адрес, ще се считат за получени. 
13.2. Всички спорове, породени от тези Общи условия или отнасящи се до тях и сключените в тази връзка Договори за кредит, се решават чрез преговори, а ако не се постигне съгласие, ще бъдат отнасяни до компетентния граждански съд, като приложимо е българското законодателство. 
13.3. Кредитополучателят има право да подава до Кредитора жалби, свързани със сключването и изпълнението на настоящия договор. Жалбите се подават в писмен вид на хартиен или друг траен носител, на адреса и/или на електронната поща на Кредитора, посочени в Договора за целеви потребителски кредит.
13.4. Кредитополучателят има право да сезира помирителните комисии, създадени по реда на чл. 182-184 от Закона за защита на потребителите, когато са нарушени неговите права и законни интереси. Когато Кредиторът не се произнесе в срок от 30 (тридесет) дни от подаването на възражението и когато решението на Кредитора не удовлетворява Кредитополучателя, спорът може да бъде отнесен за разглеждане от съответния извънсъдебен орган по изречение първо.
13.5. Кредитополучателят има право да подава жалби, свързани с Договора за целеви потребителски кредит, до Комисията за защита на потребителите с адрес: гр. София, пл. „Славейков” № 4А, ет. 3, 4 и 6. 
13.6 Кредитополучателят има право по всяко време да получи от Кредитора безвъзмездно, във всеки един момент от изпълнението на договора за целеви потребителски кредит, извлечение под формата на погасителен план за извършените и предстоящите плащания. Погасителният план посочва дължимите плащания, сроковете и условията за извършването на тези плащания. Погасителният план съдържа и цялата изискуема информация, съгласно чл. 11, ал. 1, т. 12 от Закона за потребителския кредит (ЗПК).
13.7. Кредиторът има право да променя едностранно тези Общи условия, за което уведомява клиентите си посредством обявления в офиса си, публикуване на Интернет страницата си http://www.autocredit.bg или чрез изпращане на изрично съобщение до Кредитополучателя. 
13.8. Тези Общи условия, както и Договорът за кредит се предоставят на Кредитополучателя на български език. 
13.9. За неуредените в тези Общи условия и в Договора за кредит въпроси, се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.


Настоящите Общи условия са приети с решение на управителя от 19.12.2015 г. и изм. с реш. на управителя от 19.07.2016 г. и от 22.05.2018 г.